Politika kvalitete

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM
Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je strateško usmjerenje i osnova poslovne politike tvrtke CESTING d.o.o. s težnjom što učinkovitijeg poslovanja, odnosno što učinkovitijih aktivnosti na održavanju, gradnji i zaštiti javnih cesta.

Politika tvrtke CESTING je održavati sustav upravljanja koji je osmišljen tako da udovoljava zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (ili bilo kojoj drugoj normi u skladu sa strukturom SL dodatka) u ostvarivanju svojih primarnih ciljeva i svrsi i kontekstu organizacije. Kako bi ispunio ovu obvezu, direktor CESTINGA prihvaća potpunu i krajnju odgovornost za integrirani sustav upravljanja CESTINGA d.o.o.

Naši strateški ciljevi su:
– Utvrđivati rizike i prilike sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uzimajući u obzir vanjska i unutarnja pitanja konteksta organizacije te potrebe i očekivanja zainteresiranih strana,
– Pridržavati se zahtjeva zakonske regulative, zakona o zaštiti okoliša i odobrenih kodeksa dobre prakse,
– Poštivati zahtjeve naših kupaca, naših bitnih zainteresiranih strana, ispuniti ili premašiti očekivanja kupaca i ostvariti potpuno zadovoljstvo kroz analizu i praćenje, predvidjeti buduće potrebe i stalno poboljšavati učinkovitost našeg sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,
– Dugoročni rast i lojalnost kupaca. Održavati naš visoki nivo komunikacije s kupcima prije, za vrijeme i nakon ugovora,
– Obvezati se na zaštitu okoliša, uključujući sprečavanje onečišćenja, ispunjavanje obveza pridržavanja tvrtke i drugih posebnih obveza bitnih za kontekst organizacije
– Promicati zadovoljstvo zaposlenika, razvoj i rast za sve zaposlenike. Stvoriti povoljnu klimu unutar CESTINGA za promicanje kvalitetnog i stalnog poboljšanja, zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika, te smanjenja utjecaja naše prakse na okoliš,
– Vršiti modernizaciju mehanizacije i opreme te uvođenje novih tehnologija radi povećanja učinkovitosti i konkurentnosti,
– Osigurati odluke i poduzeti mjere kako bi održali naš visoki nivo kvalitete,
– Uspostaviti partnerski odnos s vanjskim pružateljima usluga i zainteresiranim stranama kako bi osigurali pružanje boljih usluga.
– Promicati zaštitu sredstava i energije i smanjiti ispuštanja otrovnih tvari u zrak, vodu i zemlju, smanjiti onečišćenje, emisije i otpad,
– Isporučivati proizvode/usluge koje ispunjavaju zakonske, regulatorne i druge primjenjive zahtjeve, uključujući zadovoljstvo kupaca,

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem će biti dostavljena svim našim zaposlenicima i organizacijama koje rade za ili u naše ime. Od radnika i drugih organizacija se očekuje da surađuju i pomažu u provedbi ove politike, istovremeno osiguravaju da se njihov vlastiti rad, koliko je to razumno izvedivo, provodi bez opasnosti za njih, drug  ili okoliša.

Ova politika kvalitete će biti preispitivana jednom godišnje od strane uprave CESTINGA i kada to smatra potrebnim bit će izmijenjena i ponovno objavljena. Prethodna izdanja ove politike se arhiviraju. Svi naši zaposlenici su svjesni svojih odgovornosti prema našim normama sustava upravljanja i usmjereni su budućem uspjehu. CESTING podupire odgovarajuće osposobljavanje zaposlenika kako bi osigurali potrebne vještine radnika za obavljanje svakodnevnih poslova održavanja i izgradnje javnih cesta.

Ova politika bit će na raspolaganju našim vanjskim zainteresiranim stranama gdje je to prikladno.