O nama

Tvrtka Cesting društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta
Skraćeni naziv Cesting d.o.o.
Sjedište i adresa Osijek, Vinkovačka cesta 63a
Pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću
OIB 62759668985
Registarski sud Trgovački sud u Osijeku
MBS 30054700
IBAN (PBZ) HR6023400091100169172
IBAN (HPB) HR6023900011100432848
Direktor Dubravko Kučinac, dipl.iur.
Predsjednik Nadzornog odbora Mirko Ivković, ing.građ.
Predsjednik Skupštine Petar Ivičić
Temeljni kapital 3.466.820,00 eura

Cesting društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta osnovala je Osječko-baranjska županija temeljem članka 70. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 100/1996.).

Skupština Osječko-baranjske županije je na 20. sjednici održanoj 04. travnja 1997. godine, donijela Odluku o osnivanju Društva Cesting d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 122, te je temeljem Izjave o osnivanju isto registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku.

Društvo je s radom započelo 01.02.1998. godine.

Po završetku izgradnje nove Upravne zgrade 2015. godine, Društvo mijenja svoje sjedište i seli na novu adresu u Osijeku, Vinkovačka cesta 63a, gdje se i danas nalazi i obavlja svoju djelatnost.

Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 23. sjednici održanoj 03. listopada 2008. godine (“Županijski glasnik” broj 12/08.), donijela je Odluku o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek.

Privatizacijom je izvršen prijenos određenog dijela poslovnih udjela tvrtke Cesting d.o.o. s Osječko-baranjske županije, kao jedinog osnivača i člana Društva na druge ugovorne strane, i to na Hrvatske ceste d.o.o., Virovitičko-podravsku županiju, te radnike Društva kao male udjeličare.

Daljnjim prijenosom poslovnih udjela, tvrtka Cesting d.o.o. ostala je u suvlasništvu Osječko-baranjske županije i malih udjeličara.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima toliko glasova koliko poslovnih udjela drži u Društvu. Jedan udio čini jedan glas na Skupštini.

Nadzorni odbor čini pet članova. Skupština bira 4 člana (od kojih je jedan predstavnik radnika), te Osječko-baranjska županija imenuje jednog člana.

Upravu Društva čini jedan član Uprave – direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktora svojom odlukom imenuje Nadzorni odbor.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM
Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je strateško usmjerenje i osnova poslovne politike tvrtke CESTING
d.o.o. s težnjom što učinkovitijeg poslovanja, odnosno što učinkovitijih aktivnosti na održavanju, gradnji i zaštiti javnih
cesta.
Politika tvrtke CESTING je održavati sustav upravljanja koji je osmišljen tako da udovoljava zahtjevima
međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (ili bilo kojoj drugoj normi u skladu sa strukturom SL dodatka)
u ostvarivanju svojih primarnih ciljeva i svrsi i kontekstu organizacije. Kako bi ispunio ovu obvezu, direktor
CESTINGA prihvaća potpunu i krajnju odgovornost za integrirani sustav upravljanja CESTINGA d.o.o.
Naši strateški ciljevi su:
– Utvrđivati rizike i prilike sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uzimajući u obzir vanjska i unutarnja
pitanja konteksta organizacije te potrebe i očekivanja zainteresiranih strana,
– Pridržavati se zahtjeva zakonske regulative, zakona o zaštiti okoliša i odobrenih kodeksa dobre prakse,
– Poštivati zahtjeve naših kupaca, naših bitnih zainteresiranih strana, ispuniti ili premašiti očekivanja kupaca i
ostvariti potpuno zadovoljstvo kroz analizu i praćenje, predvidjeti buduće potrebe i stalno poboljšavati
učinkovitost našeg sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,
– Dugoročni rast i lojalnost kupaca. Održavati naš visoki nivo komunikacije s kupcima prije, za vrijeme i nakon
ugovora,
– Obvezati se na zaštitu okoliša, uključujući sprečavanje onečišćenja, ispunjavanje obveza pridržavanja tvrtke i
drugih posebnih obveza bitnih za kontekst organizacije,
– Promicati zadovoljstvo zaposlenika, razvoj i rast za sve zaposlenike. Stvoriti povoljnu klimu unutar
CESTINGA za promicanje kvalitetnog i stalnog poboljšanja, zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika, te
smanjenja utjecaja naše prakse na okoliš,
– Vršiti modernizaciju mehanizacije i opreme te uvođenje novih tehnologija radi povećanja učinkovitosti i
konkurentnosti,
– Osigurati odluke i poduzeti mjere kako bi održali naš visoki nivo kvalitete,
– Uspostaviti partnerski odnos s vanjskim pružateljima usluga i zainteresiranim stranama kako bi osigurali
pružanje boljih usluga.
– Promicati zaštitu sredstava i energije i smanjiti ispuštanja otrovnih tvari u zrak, vodu i zemlju, smanjiti
onečišćenje, emisije i otpad,
– Isporučivati proizvode/usluge koje ispunjavaju zakonske, regulatorne i druge primjenjive zahtjeve, uključujući
zadovoljstvo kupaca,
Politika upravljanja kvalitetom i okolišem će biti dostavljena svim našim zaposlenicima i organizacijama koje
rade za ili u naše ime. Od radnika i drugih organizacija se očekuje da surađuju i pomažu u provedbi ove politike,
istovremeno osiguravaju da se njihov vlastiti rad, koliko je to razumno izvedivo, provodi bez opasnosti za njih, druge
ili okoliša.
Ova politika kvalitete će biti preispitivana jednom godišnje od strane uprave CESTINGA i kada to smatra
potrebnim bit će izmijenjena i ponovno objavljena. Prethodna izdanja ove politike se arhiviraju.
Svi naši zaposlenici su svjesni svojih odgovornosti prema našim normama sustava upravljanja i usmjereni su
budućem uspjehu. CESTING podupire odgovarajuće osposobljavanje zaposlenika kako bi osigurali potrebne vještine
radnika za obavljanje svakodnevnih poslova održavanja i izgradnje javnih cesta.
Ova politika bit će na raspolaganju našim vanjskim zainteresiranim stranama gdje je to prikladno.