Djelatnost

Osnovna djelatnost tvrtke CESTING d.o.o. je održavanje i zaštita javnih cesta, te ostali radovi u građevinarstvu. Osim redovitog održavanja javnih cesta Društvo obavlja i radove građenja, rekonstrukcije i izvanrednog održavanja prometnica i ostalih infrastrukturnih objekata niskogradnje.

Društvo svoju djelatnost obavlja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, te dijelom na području Virovitčko-podravske županije, odnosno administrativnom području Grada Orahovice.

Poslovi održavanja cesta određeni su nomenklaturom radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta, a sve radnje su definirane Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ostalim podzakonskim aktima.

U obavljanu djelatnosti postoje radovi koji se mogu planirati, ali isto tako postoje radovi koji nastaju zbog iznenadnih pojava koje mogu biti uzrokovane klimatskim uvjetima, prometnim nezgodama ili kao posljedica nevremena i slično, a kod tih je radova izuzetno važno promptno djelovanje u smislu uklanjanja posljedica koje mogu nepovoljno utjecati na sigurno odvijanje prometa. Upravo iz tih razloga u društvu je organizirana dežurna služba od 0 do 24 sata.

Prateći svjetske trendove u poboljšanju rezultata poslovanja uvođenjem novih rješenja, u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, implementiran je sustav za praćenja vozila, posebice kamiona angažiranih u zimskoj službi kao i vozila angažiranih na ophodnji cesta.

Takovo rješenje predviđa da kamion ima ugrađen komunikacijski uređaj koji služi za praćenje kretanja vozila putem GPS sustava i za komunikaciju s tvrtkom.

Na taj način operativnost kamiona u zimskoj službi je poboljšana na zadovoljstvo svih triju strana (investitora, izvoditelja radova i korisnika cesta), jer sustav predviđa mogućnost motrenja kamiona preko digitalnih karti, tako da u svakom trenutku na centralnom portu vidimo pravac kretanja i mjesto stajanja pojedinog kamiona.

Radove održavanja javnih cesta mogu izvoditi pravne ili fizičke osobe koje su za te radove registrirane, specijalizirane i tehnički opremljene, te koje raspolažu osposobljenim kadrovima za izvođenje radova održavanja pod prometom.

Državne i ostale ceste koje udovoljavaju uvjetima “više od 4000 vozila na dan” prosječan godišnji dnevni promet (PGDP) imaju ophodarsku službu jednom dnevno, a sama organizacija i ustroj društva omogućavaju brzo pokretanje postupaka intervencije na cestama koje proizlaze iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Radi brzog djelovanja na cestama, u Društvu je uspostavljeno mjesto stalnog dežurstva, u koje se svakodnevno od 00:00 do 24:00 sata zaprimaju pozivi s ophodarskih dionica, te mogu uputiti prijave policije, građana i drugih pravnih osoba u vezi nepravilnosti na javnim cestama, koje se potom prosljeđuju mjerodavnim službama na postupanje.

Svoju osnovnu djelatnost tvrtka CESTING d.o.o. obavlja na području tri županije:

    Osječko-baranjske

    Vukovarsko-srijemske

    Virovitičko-podravske (djelomično).

Društvo putem svojih terenskih operativnih jedinica redovno održava 2.713 km državnih, županijskih i lokalnih cesta, i to:

761,785 km državnih cesta

1.171,430 km županijskih cesta

776,638 km lokalnih cesta

Operativne jedinice (prema području koje održavaju) su slijedeće:

   • Nadcestarija Osijek
   • Nadcestarija Vinkovci
   • Nadcestarija Đakovo
   • Nadcestarija Našice
   • Nadcestarija Beli Manastir
   • Nadcestarija Županja
   • Nadcestarija Valpovo
   • Nadcestarija Donji Miholjac
   • Nadcestarija Vukovar
   • Nadcestarija Orahovica

Standard održavanja cesta je vrlo bitan, s obzirom da on određuje normativ utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage potrebne za izvođenje radova redovnog održavanja.

Primjenom standarda održavanja u punom iznosu osigurava se trajno očuvanje graditeljske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. Standard je, jednostavno rečeno, materijalna vrijednost uložena u prometnice kako bi se održao njihov izvedeni odnosno projektirani nivo.

Paralelno sa završetkom izgradnje nove upravne zgrade na lokaciji Vinkovačka cesta 63a i početkom rada u istoj u 2005. godini, postupno se uvode nove tehnologije, provodi se informatizacija na nivou cijele tvrtke te dobiva certifikat za ISO standard (ISO:9001 i ISO:14001), 17. listopada 2008. godine.

Između ostaloga tvrtka posjeduje Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja skupine C.

Također valja naglasiti da je Društvo za 2015. godinu doseglo najveći međunarodni standard bonitetne izvrsnosti, odnosno posjeduje AAA Certifikat bonitetne izvrsnosti, a koje kriterije zadovoljava samo 5% poslovnih subjekata u Hrvatskoj.

Tijekom svih godina od osnutka tvrtke konstantno se radi na obnavljanju i proširenju voznog i strojnog parka, kao i na educiranju i dodatnom osposobljavanju zaposlenika.